Reglament Meeting Elit


        Logo Laietània
XX MEETING CIUTAT DE MATARÓ
MEMORIAL TERESA Ma. ROCA I JOSÉ A. ESTIVILL
ESTADI MUNICIPAL D'ATLETISME DE MATARÓ

DIA 18 DE JULIOL DE 2015


El Centre Atlètic Laietània amb la col·laboració de la Direcció d’Esports de l’Ajuntament de Mataró, organitzen amb l'autorització de la Real Federación Española de Atletismo  i de la Federació Catalana d'Atletisme i sota el control del Col·legi de Jutges de la Federació Catalana d’Atletisme, el XX MEETING CIUTAT DE MATARÓ D'ATLETISME en pista, que es regirà pel següent


R E G L A M E N T

LLOC I DATA DE CELEBRACIÓ

Art. 1 - Les proves es disputaran a l'Estadi Municipal d'Atletisme de Mataró (Ctra. de Cirera s/n) el dissabte dia 18 de juliol de 2015.


CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

El XX MEETING CIUTAT DE MATARÓ, competició que figura dins del calendari Nacional de la R.F.E.A, ha estat designat per que les marques aconseguides siguin vàlides a tots els efectes pel rànking nacional i per la obtenció de BEQUES, d’acord amb la normativa establerta per la R.F.E.A.

Art. 2 - La participació serà per rigorosa invitació de l'organització. Els atletes que no hagin estat invitats per  l’organització i estiguin interessats en ser invitats s’hauran de posar en contacte amb els responsables que es detallen a continuació. Els atletes que hagin estat invitats a participar hauran de confirmar la seva participació als esmentats responsables o a la secretaria del C.A. Laietània abans del dia 10 de juliol de 2015.

RESPONSABLES DE LES PROVES

Mig fons i fons:                      ANDREU NOVAKOSKI    Tel.        669 123 865

                                                                                               E-mail    andreunovakosky@gmail.com


Llançaments:                          ENRIC ESTIVILL                Tel.        630 950 396

                                                                                               E-mail    enricestivill@gmail.com

Perxai alçada:                         NORBERT DE HARO         Tel.        606 077 129

                                                                                               E-mail   nurbi40@gmail.com

Velocitat i tanques                 FRANCISCO LÓPEZ          Tel.        619 794 116

                                                                                                                              E-mail     quico50@hotmail.com

Triple salt i llargada:               VALERO BLASCO             Tel.        629 063 915
                                                                                               E-mail    valeroblasco@ono.com

Secretaria del C.A. Laietània                                                Tel.        937 961 282
                                                                                               E-mail    laietania@laietania.cat

Pàgina WEB                                                                          www.laietania.cat

 


PROVES I HORARIS19:00 h.                                                          Alçada (f)                  Llargada (f)
19:10 h.                                                          Disc (m)                     Pes (f)
19:50 h.           200 m.ll (m) veterans
20:00 h.           400 m.ll (m)                           Perxa (m)                    Perxa (f)
20:15 h.           110 m. t. (m)                          
20:25 h.           100 m. t. (f)                             Triple salt (m)
20:35 h.           3.000 m. obst. (f)                    
20:50 h.           100 m. ll. (f)                            Pes (m)                      
20:55 h.           100 m. ll. (m)
21:00 h.           800 m. ll. (f) sèrie B
21:05 h.           800 m. ll. (f) sèrie A
21:10 h.           800 m. ll. (m) sèrie B
21:15 h.           800 m. ll. (m) sèrie A
21:25 h.           1.500 m ll (f)
21:35 h.           5.000 m.m (m)
21:35 h.           3.000 m.m (f) (carrer 5)
22:05 h.           1.500 m ll (m) sèrie A  
22:15 h.           1.500 m ll (m) sèrie B (segons participació)          

A efectes de l’obtenció de premis en metàl·lic només es tindran en compte les marques aconseguides a les sèries A. 
A la prova de 5.000 m.m (m) no podrà participar cap atleta amb una marca superior a 27:00.00

Art. 3 -  En els salts de perxa, les alçades del llistó es determinaran al començament del míting en funció dels participants confirmats.
Art. 4 - Aquestes proves només podran ser suspeses pel Jutge Àrbitre.

Art. 5 - PREMIS EN METÀL·LIC ( categoria masculina i femenina )

5.1 Es repartiran els següents premis segons la Taula Internacional de Marques a l’Aire Lliure de la IAAF  (sense separar les categories masculina i femenina) de la següent forma:

Premis a les 8 millors marques aconseguides en condicions reglamentaries i en proves finals o sèries A.

Marca  Premi
1          800€
2          600€
3          500€
4          400€
5          300€
6          200€
7          150€
8          100€
                                                                              
 En qualsevol cas, no es donaran més de dos premis per Taula Internacional a la mateixa prova i categoria. Per tant, en cap cas el tercer classificat de qualsevol prova té dret a premi por Taula Internacional, fins i tot si obté la mateixa marca que el primer o segon classificat de la prova. Només  en el cas d’un empat per la segona posició, s’admetran més de 2 atletes per prova per obtenir premis per Taula Internacional. En el cas de que 2 o més marques amb dret a premi tinguin la mateixa puntuació es repartirà la suma de premis a que tenen dret en parts iguals.

5.2  A més, es donaran els següents premis per igualar o superar els següents rècords:

(*)  Rècord d'Espanya Absolut         600,00 €
(*)  Rècord Català Absolut               300,00 €
(*)  Rècord de Mataró Absolut         100,00 €

(*)  Els premis aconseguits per rècords, no seran acumulatius.
       En el cas que sigui més d'un atleta qui millori el record, només el millor classificat            
       tindrà dret a premi. En cas d'empat, el premi es repartirà en parts iguals.

Art. 6 - Les reclamacions es faran verbalment al jutge àrbitre fins 30 minuts després d'haver-se fets públics els resultats o de produir-se l'incident. En cas de que la reclamació no sigui acceptada, es podrà reclamar al jurat d'apel·lació dipositant 50,00 €, que seran retornats en cas de fallar-se favorablement.
Art. 7 - Tot allò no previst en el present reglament es resoldrà segons la normativa vigent de la I.A.A.F.
Art. 8 - El Centre Atlètic Laietània i  la Direcció d’Esports de l’Ajuntament de Mataró no es fan responsables dels danys morals i/o materials que poguessin patir els participants i espectadors durant les proves.
Art- 9 - El sol fet de participar en aquestes proves, implica la total acceptació del present reglament.


Copia de LogoFCA1FEDERACIÓ CATALANA D'ATLETISME         CENTRE ATLÈTIC LAIETÀNIA

DIRECCIÓ D'ESPORTS DE MATARÓ            REAL FEDERACIÓN  ESPAÑOLA DE ATLETISMO                                                                                          
logo%20RFEA